3 ĐIỂM MỚI TRONG NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG GIỮA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ .

Theo đó, các nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đã kế thừa các quy định tại nhiệm kỳ trước (Quyết định 1527/QĐ-TTg năm 2016).

Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ này, nguyên tắc phân công có bổ sung một số điểm mới sau đây:

(1) Thủ tướng Chính phủ không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng.

(2) Phó thủ tướng sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng Chính phủ, trước Chính phủ và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

(Ở nhiệm kỳ trước,  Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ những vấn đề quan trọng).

(3) Phó Thủ tướngtrách nhiệm và quyền hạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ:

Chỉ đạo địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách …của địa phương.

(Ở nhiệm kỳ trước, nguyên tắc là Phó thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch…).

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan