BÃI BỎ 22 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo Quyết định, có 22 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, bị bãi bỏ.

Trong đó, có các văn bản như Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg ngày 5.4.1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão;

Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22.7.2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20.7.2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31.12.2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20.7.2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11.1.2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 9.8.2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30.12.2020.

Theo laodong.vn

Liên quan