BÁN HOẶC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM

Chủ thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm có quyền bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung trên theo Luật Đất đai 2013Nghị định số 43/2014/-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CPThông tư số 23/2014/TT-BTNMTThông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMTThông tư 250/2016/TT-BTC, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTQuyết định 2555/QĐ-BTNMT như sau:

1. Một số khái niệm

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013)

Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai 2013)

Đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm bao gồm: (Điều 56 Luật Đất đai 2013)

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

– Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc;

– Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2. Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

1. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:(khoản 1 Điều 189 Luật Đất đai 2013)

– Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

2. Đối với người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây (khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai 2013)

– Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

– Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

3. Lưu ý

Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.(khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013).

Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này”. (khoản 4 Điều 189 Luật Đất đai 2013).

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này (“Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”). (điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013)

Bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm là trường hợp phải đăng ký biến động theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. (Khoản 1 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

Kết luận: Chủ thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất phải tuân thủ các điều kiện tại  Luật Đất đai 2013Nghị định số 43/2014/-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CPThông tư số 23/2014/TT-BTNMTThông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMTThông tư 250/2016/TT-BTC, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTQuyết định 2555/QĐ-BTNMT

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Liên quan