BÁO CÁO CHUYÊN GIA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Trong quá trình hoạt động, các cá nhận, tổ chức có thể thực hiện thủ tục  Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó qua Nghị định 87/2014/NĐ-CPNghị định 27/2020/NĐ-CPThông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH

1. Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Theo Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

– Chuyên gia khoa học công nghệ vào Việt Nam làm việc với thời gian dưới 30 ngày thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Đối với trường hợp trên trước thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyên gia khoa học công nghệ dự kiến làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gửi báo cáo theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức

Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH.

Kết luận: Khi thực hiện Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam cần gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tới Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Đồng thời lưu ý các yêu cầu quy định tại Nghị định 87/2014/NĐ-CP, Nghị định 27/2020/NĐ-CP, Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH.

Chi tiết trình tư, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam

Liên quan