BÁO CÁO KẾT QUẢ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

Công ty quản lý quỹ có nhu cầu báo cáo kết quả tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ thì phải nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trường hợp đáp ứng các yêu cầu luật định thì UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán cho công ty quản lý quỹ. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung thủ tục trên dựa theo các quy định Luật Chứng khoán 2006Luật chứng khoán sửa đổi 2010Nghị định số 58/2012/NĐ-CPThông tư số 227/2012/TT-BTC.

1. Các khái niệm

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây (Khoản 3 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010)

+Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

+Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

+ Hợp đồng góp vốn đầu tư;

+ Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2014)

2. Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau (Điều 26 Thông tư 227/2012/TT-BTC)

– Việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn;

+ Có phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua;

+ Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 87 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ;

+ Trường hợp tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu, công ty đầu tư chứng khoán phải có đủ nguồn vốn từ thặng dư vốn, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

– Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

+ Mức chi trả phải bảo đảm vốn điều lệ sau khi điều chỉnh và giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán sau khi điều chỉnh, không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng

Kết luậnBáo cáo kết quả tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ dựa theo các quy định Luật Chứng khoán 2006Luật chứng khoán sửa đổi 2010Nghị định số 58/2012/NĐ-CPThông tư số 227/2012/TT-BTC

Chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ mẫu đơn xem tại:

Báo cáo kết quả tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Liên quan