CẤP, CẤP LẠI, CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa giúp người tiêu dung biết được sản phẩm, hàng hóa đó có đạt chất lượng hay không. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung về cấp, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007Luật Thương mại 2005Nghị định 107/2016/NĐ-CP như sau:

1. Khái niệm

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (khoản 5 điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007).

Hàng hóa bao gồm tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; những vật gắn liền với đất đai (khoản 2 điều 3 Luật Thương mại 2005).

2. Cấp, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận

Để thực hiện cấp, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Điều 20 Nghị định 107/2016/NĐ-CP thì:

2.1 Trường hợp cấp mới:

–  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức chứng nhận sửa đổi, bổ sung.

–  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức chứng nhận theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

Lưu ý: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

  • Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi
  • Giấy chứng nhận được cấp bổ sung, sửa đổi áp dụng đối với trường hợp tổ chức chứng nhận bổ sung, mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận.
  • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ghi theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đã được cấp.

2.3 Trường hợp cấp lại

  • Giấy chứng nhận được cấp lại áp dụng đối với trường hợp tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức.
  • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận có nhu cầu đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy địn
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận cho tổ chức chứng nhận. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ghi theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đã được cấp.

Kết luận: Khi Cấp, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức, cá nhân cần xem xét quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Thương mạiNghị định 107/2016/NĐ-CP.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây

Cấp, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên quan