CẤP/CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét và quyết định Cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm khi có đơn yêu cầuSau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo Nghị định 93/2016/NĐ-CPNghị định 155/2018/NĐ-CPThông tư 06/2011/TT-BYTThông tư 277/2016/TT-BTC như sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt (khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT).

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CPđiều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm: Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 13 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau: 

– Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

+ Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

– Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

+ Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

+ Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

+ Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 93/2016/NĐ-CPSở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn. 

5. Hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 93/2016/NĐ-CP:

– Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

+ Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển địa điểm sản xuất;

+ Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

– Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng.

7. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 93/2016/NĐ-CPĐiều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi).

Kết luận: Khi tiến hành thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CPNghị định 155/2018/NĐ-CPThông tư 06/2011/TT-BYTThông tư 277/2016/TT-BTC.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Liên quan