CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ cần thiết tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có thể phát sinh việc cấp lại, khi đó doanh nghiệp cần phải đăng ký Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Luật khoa học và công nghệ 2013Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Quyết định 395/QĐ-BKHCN 2019 như sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (khoản 1 Điều 58 Luật khoa học và công nghệ 2013).

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ vừa là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc, vừa là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 4 Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

Lưu ý:

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 4 Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau (khoản 1 Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP):

– Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

– Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định;

– Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Lưu ý:

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng hai điều kiện quy định là được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định thì được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (khoản 2 Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 5 Nghị định 13/2019/NĐ-CP):

 Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

– Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:

– Các kết quả khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, nhất là môi trường, sức khỏe; hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông;

-Doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập mà đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

-Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều Nghị định 13/2019/NĐ-CP), Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các cơ quan liên quan để thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

-Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều Nghị định 13/2019/NĐ-CP), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận cho Sở Khoa học và Công nghệ nơi có trụ sở, chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận cho các cơ quan liên quan để thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

-Cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì có thẩm quyền cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trường hợp phải tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là khi giấy chứng nhận bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác (khoản 1 Điều 9 Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

Kết luận: Để tiến hành thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Luật khoa học và công nghệ 2013Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Quyết định 395/QĐ-BKHCN 2019.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Liên quan