CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Trong quá trình hoạt động các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

I. Hóa đơn bán lẻ

1. Khái niệm

Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định “Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.”

Do đó, hóa đơn lẻ là hóa đơn mà cơ quan thế cấp hóa đơn từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

2. Các trường hợp cấp hóa đơn bán lẻ

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ khi:

– Có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

– Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

– Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Lưu ý:

– Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

– Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế (liên 1 người bán mua và liên 2 giao cho người mua).

3. Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn

Theo Khoản 3 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC xác định Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

– Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

– Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

– Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

II. Pháp lý một số trường hợp đặc thù của hóa đơn bán lẻ
1. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành, theo đó trương hợp doanh nghiệp thuê nhân công bên ngoài thì sẽ thực hiên kê khai theo thuế thu nhập cá nhân mà cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ.

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.”

2. Không cấp hóa đơn đối với cá nhân cho thuê nhà

Theo điểm b và c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

“b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.”

Do đó, đối với cá nhân cho thuê nhà, đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà có mức doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì “Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Như vậy, đối với hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có doanh thu dưới 100 triệu đồng 1 năm thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ.

Tham khảo chi tiết tại Công văn  5671/TCT-TNCN  ngày 08/12/2016.

Kết luận: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ. Các các tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu tại Điểm 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế. Sau đó, cơ quan thuế sẽ cấp liên 1 và liên 2 hoá đơn. Liên 1 người đề nghị giữ và lưu, liên 2 sẽ gửi cho khách hàng.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện thủ tục xem tại Quyết định 829/QĐ-TCT hoặc thủ tục tại đâyCấp hóa đơn lẻ

Liên quan