Browsing

Quốc hội

LUẬT THANH TRA 2022 SỐ 11/2022/QH15

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2022/QH15 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 LUẬT THANH TRA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa…

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NĂM 1997

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/1997/L-CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1997   LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước…

LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1998

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1998/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1998   LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 09/1998/QH10 NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM…

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2000 SỐ 21/2000/QH10

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000   LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Khoa học và công nghệ là quốc…

LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2021

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 02/2021/QH15 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT…