ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Đăng ký công ty đại chúng là thủ tục mà Doanh nghiệp phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ tài chính để có được Công văn chấp thuận đại chúng – Công bố tên, nội dung kinh doanh và thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN. Sau đây, Dữ liệu pháp lý sẽ cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

1. Khái niệm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

– Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

– Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Các trường hợp không đăng ký công ty đại chúng

– Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

– Công ty có cổ phiếu.

Ngoại trừ các trường hợp trên thì công ty đại chúng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

3. Đăng ký công ty đại chúng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Lưu ýNgày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

4. Hủy đăng kí công ty đại chúng

Theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán 2006

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng, Công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

–  Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trừ trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện do hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức hoặc cá nhân khác.

Lưu ý:

– Ngày công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng là ngày mà vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc số cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên.

– Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng.

Kết luận: Để thực hiện thủ tục Đăng ký công ty đại chúng thì Doanh nghiệp cần tuân theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện xem tại đây:

Đăng ký công ty đại chúng

Liên quan