ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ TOÁN HOẶC CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài được thực hiện theo Luật Kế toán 2015, Luật Kiểm toán độc lập 2011, Thông tư 91/2017/TT-BTC, Quyết định 286/QĐ-BTC 2018. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ gửi đến bạn đọc một số lưu ý về vấn đề này:

1. Một số khái niệm cơ bản

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Kế toán 2015Người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận, đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định thì được cấp chứng chỉ kế toán viên (chứng chỉ hành nghề kế toán).

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập 2011Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam. Đồng thời tại khoản 2 Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định: Trường hợp người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam và có đủ các tiêu chuẩn quy định thì được công nhận là kiểm toán viên.

2. Điều kiện dự thi sát hạch

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muốn được cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên của Việt Nam phải dự thi sát hạch kiến thức về luật pháp Việt Nam.

Trường hợp tổ chức cấp chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không phải là tổ chức nghề nghiệp) thì người dự thi phải là hội viên chính thức của tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp đó phải là thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC). Nội dung học và thi để lấy chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên phải tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Trường hợp tổ chức cấp chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên là tổ chức nghề nghiệp nước ngoài thì căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC);

– Có nội dung học và thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Lưu ý:

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận theo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC gồm:

– Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA);

– Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia (CPA Australia);

– Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).

– Các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài khác có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

3. Nội dung thi sát hạch

Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kiểm toán viên gồm các phần:

– Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

– Tài chính và quản lý tài chính;

– Thuế và quản lý thuế;

– Kế toán tài chính, kế toán quản trị;

– Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm.

Theo khoản 5 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán viên gồm các phần:

– Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

– Tài chính và quản lý tài chính;

– Thuế và quản lý thuế;

– Kế toán tài chính, kế toán quản trị.

Lưu ý:

– Nội dung, yêu cầu từng phần thi sát hạch quy định tại Phụ lục số 01 (khoản 6 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

– Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC, đã tham dự và đạt yêu cầu các kỳ thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA thì trong thời gian có hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA thì người dự thi được miễn thi hai phần là: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Thuế và quản lý thuế (khoản 7 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

– Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi là tiếng Việt (khoản 8 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

– Thời gian thi là 180 phút cho cả 05 phần thi. Người tham gia 4 phần thi thì thời gian thi là 145 phút. Người tham gia 3 phần thi thì thời gian thi là 110 phút (khoản 9 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

– Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất. Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi chậm nhất 30 ngày trước khi thi (khoản 2 Điều 11 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

4. Kết quả thi sát hạch

Theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì đối với thi sát hạch để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, bài thi đạt yêu cầu được xác định như sau:

– Bài thi đạt từ 70 điểm trở lên; 

– Bài thi đạt từ 56 điểm trở lên đối với người được miễn thi phần Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp hoặc phần Thuế và quản lý thuế (miễn thi một phần);

– Bài thi đạt từ 42 điểm trở lên đối với người được miễn thi hai phần là: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Thuế và quản lý thuế.

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 91/2017/TT-BTC thì đối với thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán viên, bài thi đạt yêu cầu được xác định là:

– Bài thi đạt từ 56 điểm trở lên; 

– Bài thi đạt từ 42 điểm trở lên đối với người được miễn thi phần Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp hoặc phần Thuế và quản lý thuế (miễn thi một phần);

– Bài thi đạt từ 28 điểm trở lên đối với người được miễn thi hai phần là: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Thuế và quản lý thuế.

Lưu ý:

– Thang điểm chấm thi là thang điểm 100. Điểm thi chấm từ 1 điểm trở lên (khoản 1 Điều 12 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

– Kết quả thi được thông báo cho từng người dự thi. Người đạt yêu cầu bài thi theo quy định được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên của Việt Nam (khoản 4 Điều 12 Thông tư 91/2017/TT-BTC).

Kết luận: Việc đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài là một thủ tục bắt buộc để được cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên của Việt Nam.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài

Liên quan