ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Thông tư 01/2018/TT-BCTNghị định 14/2018/NĐ-CP.

1. Khái niệm

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định: Cửa khẩu khác và nơi mở ra cho qua lại biên giới là cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

2. Điều kiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

a. Điều kiện của thương nhân

Theo Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định điều kiện của thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới như sau:

– Thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới là thương nhân Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo cam kết của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định  14/2018/NĐ-CP: Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

b. Điều kiện của hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BCT thì hàng hóa xuất khẩu qua của khẩu phụ, lối mở biên giới cần đáp ứng điều kiện sau: Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BCT thì hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới cần đáp ứng những điều kiện sau:

+ Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

+ Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước theo Danh Mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Đối với hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước không thuộc Danh Mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, chỉ được phép nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu trong thời gian cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo sau khi xin ý kiến Bộ Công Thương.

3. Chính sách thuế, phí và lệ phí

Theo Điều 10 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định về chính sách thuế, phí và lệ phí của hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như sau:

– Thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

– Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân quy định tại Nghị định này được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật;

– Thuế, phí và lệ phí trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của thương nhân

Quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 42/2019/TT-BCT: Thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng (trước ngày 20 hằng tháng) hoặc đột xuất bằng văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính về Sở Công Thương tỉnh biên giới khi hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

Kết luận: Khi đăng ký điều kiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới cần đáp ứng các điều kiện về thương nhân và điều kiện về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định 14/2018/NĐ-CPThông tư 01/2018/TT-BCT, Thông tư 42/2019/TT-BCT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Đăng ký điều kiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Liên quan