ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN, MIỀN NÚI DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

Trong quá trình hoạt động, tổ chức có thể phát sinh việc đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý, khi đó tổ chức cá nhân có cầu sẽ tiến hành đề nghị. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Luật Khoa học công nghệ 2013, Nghị định 08/2014/NĐ-CP, Quyết định 1747/QĐ-TTg và Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.

1. Khái niệm

Dự án thuộc Chương trình (Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025) là dự án ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, cụ thể là xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương và xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN).

Dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý (gọi tắt là dự án do Trung ương quản lý), là dự án có quy mô lớn, kết quả dự kiến đạt được có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành phố (khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN).

2. Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý

Theo điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN thì quy trình đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý được thực hiện theo thứ tự như sau:

– Đánh giá nghiệm thu mô hình;

– Đánh giá nghiệm thu ở địa phương;

– Đánh giá nghiệm thu chính thức ở Trung ương.

Lưu ý: Theo khoản 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN thì tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu cần lưu ý những điểm sau:

– Đối với đánh giá nghiệm thu mô hình thì tổ chức chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện đánh giá nghiệm thu mô hình.

– Đối với đánh giá nghiệm thu ở địa phương: Chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì thực hiện dự án nộp hồ sơ (lưu ý phải có Biên bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí của Đơn vị quản lý kinh phí) đến Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn nộp hồ sơ trước ít nhất 10 ngày làm việc so với thời điểm kết thúc thời gian thực hiện dự án.

– Đối với đánh giá nghiệm thu chính thức ở Trung ương thì tổ chức cá nhân lưu ý thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức có tư cách tham gia đánh giá nghiệm thu để tránh xung đột lợi ích có thể xảy ra.

+ Dự án được đánh giá “không đạt”, Hội đồng nghiệm thu có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung, công việc đã thực hiện được theo đúng hợp đồng làm căn cứ để Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, xử lý theo quy định;

+ Dự án được đánh giá ở mức “đạt” trở lên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm dự án và Tổ chức chủ trì dự án có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng.

– Xử lý kinh phí đối với dự án nghiệm thu “không đạt” áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

3. Công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý

Theo điểm e khoản 4 Điều 18 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN thì hồ sơ đề nghị công nhận được gửi tới Đơn vị quản lý kinh phí đối với dự án do Trung ương quản lý để tổ chức thanh lý hợp đồng và làm thủ tục công nhận kết quả thực hiện dự án. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các tài liệu quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự án đối với dự án do Trung ương quản lý.

Kết luận: Để được đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý thì tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý có thẩm quyền, đồng thời đáp ứng đầy đủ trình tự thủ tục, hồ sơ tại Điều 18 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý

Liên quan