DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Bên cạnh dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP) thì dự án đầu tư có sử dụng đất cũng đang được quan tâm rộng rãi. Chính vì vậy, trong bài viết này, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ đưa ra quy định về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 25/2020/NĐ-CP

1. Một số khái niệm cơ bản

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án (khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013)

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013)

2. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự án được xác định là dự án đầu tư có sử dụng đất nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

– Dự án thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có sử dụng đất

Căn cứ vào khoản 3 Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

4. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, việc lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được cụ thể hoá như sau:

Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh và đáp ứng đủ điều kiện được nêu ra ở trên.

Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau đây:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

– Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

5. Công bố danh mục dự án đầu tư

Căn cứ quyết định phê duyệt theo quy định, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố gồm các nội dung như sau ghi nhận tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP:

– Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, hiện trạng khu đất;

– Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Các thông tin khác.

Kết luận: Để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, một trong những căn cứ để lập và phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

Liên quan