ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ NHẬN SÁP NHẬP

Công ty đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trường hợp đáp ứng các yêu cầu luật định, UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung thủ tục trên dựa theo quy định  Nghị định số 58/2012/NĐ-CPNghị định số 86/2016/NĐ-CP.

1. Các khái niệm

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ,bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây (Khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010)

+Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

+ Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

+ Hợp đồng góp vốn đầu tư;

+ Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức:

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là công ty đầu tư chứng khoán có tối đa 99 cổ đông, trong đó giá trị vốn góp đầu tư của cổ đông tổ chức tối thiểu phải là 03 tỷ đồng và của cá nhân tối thiểu phải là 01 tỷ đồng (Điểm a Khoản 11 Điều 2 Nghị định 58/2012/NĐ-CP)

2Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập

Điều kiện để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập (Khoản 2, Điểm c Khoản 3 Điều 14, Khoản 4 Điều 14 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP)

– Các trường hợp Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập: Việc thay đổi tên, thay đổi công ty quản lý quỹ, thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát của công ty đầu tư chứng khoán phải được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

– Điều kiện hợp nhất, sáp nhập của công ty đầu tư chứng khoán:

– Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, công ty hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng quy định tại Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP như sau:

– Đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ ủy thác quản lý vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP như sau:

+ Đáp ứng quy định tại Điểm a, c, d và đ Khoản 1 Điều 79 Nghị định này;

+ Có tối đa là chín mươi chín (99) cổ đông, không tính nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, mỗi cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng Vỉệt Nam và cổ đông cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng Việt Nam.

– Đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP như sau:

+ Đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 và Điểm b Khoản 1 Điều này;

+ Tài sản phải được lưu ký tại ngân hàng lưu ký;

+ Cổ đông trong nước của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của công ty dự kiến thành lập;

+ Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), nhân viên nghiệp vụ phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản và phân tích đầu tư, có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc các chứng chỉ quốc tế theo quy định của Bộ Tài chính.

– Điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán:

+ Được Đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua;

+ Giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán tại kỳ định giá gần nhất trước thời Điểm nộp hồ sơ gia hạn không thấp hơn 50 tỷ đồng Việt Nam.

Kết luận: Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập dựa theo quy định  Nghị định số 58/2012/NĐ-CPNghị định số 86/2016/NĐ-CP.

Chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn xem tại:

Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập

Liên quan