ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Công ty chứng khoán tiến hành thành lập văn phòng đại diện theo thủ tục Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo  Luật chứng khoán 2006Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010Nghị định 108/2013/NĐ-CPThông tư 210/2012/TT-BTC.

1. Khái niệm

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây (Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010):

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

– Hợp đồng góp vốn đầu tư;

– Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán (khoản 1 Điều 2 Thông tư 210/2012/TT-BTC).

2. Thành lập văn phòng đại diện

Căn cứ theo Điều 24 Thông tư 210/2012/TT-BTC:

– Văn phòng đại diện là đơn vị thuộc công ty chứng khoán. Địa điểm đặt văn phòng đại diện không nằm trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố nơi công ty chứng khoán đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

– Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nội dung sau đây:

+ Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

+ Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện;

+ Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

– Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh, không được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán, không được trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế.

– Việc thành lập văn phòng đại diện của công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tại thời điểm thành lập văn phòng đại diện, công ty chứng khoán không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc bị đình chỉ hoạt động theo quy định hiện hành;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng sáu (06) tháng tính đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện;

+ Có trụ sở đặt văn phòng đại diện.

3. Xử phạt vi phạm hành chính

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện hành vi thành lập văn phòng đại diện khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Kết luận: Khi tiến hành thủ tục Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các quy định tại Luật chứng khoán 2006Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010Nghị định 108/2013/NĐ-CPThông tư 210/2012/TT-BTC.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Liên quan