ĐỀ XUẤT CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định tại Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo dự thảo, việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, bao gồm chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế; chi phí thù lao cho người định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản; chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản; chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên; chi phí chuyển việc thi hành quyết định cưỡng chế; chi phí thực hiện biện pháp tư pháp; chi phí thực tế khác (nếu có).

Dự thảo quy định, mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế được huy động thực hiện cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế đối với người chủ trì100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế với đối tượng khác. Các đối tượng khác được người ra quyết định cưỡng chế huy động tham gia cưỡng chế được chi bồi dưỡng là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

Trước khi tổ chức việc cưỡng chế, cơ quan ra quyết định cưỡng chế phê duyệt dự trù chi phí cưỡng chế. Dự trù chi phí cưỡng chế sau khi được phê duyệt phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế 1 bản cùng với quyết định cưỡng chế, quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân thương mại phải thi hành biện pháp tư pháp (đối với biện pháp phong tỏa tài khoản) để nộp chi phí cưỡng chế.

Theo baophapluat.vn

Liên quan