Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho thân nhân của người lao động

Thân nhân của người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được NSNN hỗ trợ một phần đóng BHYT là đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Cụ thể, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 13 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế quy định:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

c) Thân nhân người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

Như vậy, thân nhân của người lao động trong trường hợp nêu trên sẽ được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT.

Cụ thể, mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 13 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng.

Liên quan