Điều kiện thành lập đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Ngày 08/3/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 60-QĐ/TW về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, quy định đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

– Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập; có vị trí quan trọng về kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng.

(Trước đây, yêu cầu là tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt đồng ý cho thành lập;…)

– Hoạt động của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc hoặc gắn kết, phụ thuộc công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, thị trường, sản phẩm và dịch vụ chính.

(So với trước đây, bổ sung nội dung các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc,…)

– Các đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên nhiều địa bàn nhưng chi phối không lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quy định 60-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2022 và thay thế Quy định 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008.

Liên quan