Đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất kinh doanh điện năng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN) phối hợp triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại các DN thành viên của EVN trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện.

Ngày 5/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) – Bộ KH&CN tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030.

Biên bản vừa được ký kết thể hiện cam kết chung, tạo khuôn khổ hợp tác chính thức giữa EVN và STAMEQ trong lĩnh vực đo lường với các nội dung cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế của EVN và STAMEQ, bao gồm: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện năng.

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại các doanh nghiệp thành viên của EVN trong các lĩnh vực: Sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, chuẩn đo lường; thiết bị đo, thử nghiệm/thí nghiệm/kiểm tra; phép đo, phương pháp đo của các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của EVN đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn nghiên cứu khoa học, các khóa đào tạo quốc tế về đo lường điện tại Việt Nam; giới thiệu cán bộ kỹ thuật đi đào tạo về đo lường điện tại nước ngoài.

Phối hợp trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường điện với các cơ quan, tổ chức đo lường các quốc gia/nền kinh tế trong khu vực và thế giới bảo đảm tuân thủ pháp luật về an toàn, an ninh quốc gia.

EVN và STAMEQ cũng sẽ tăng cường trao đổi, tham vấn, tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu kỹ thuật đo lường liên quan đến sản xuất, kinh doanh điện năng. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra về đo lường điện.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ nói trên góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển EVN giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thỏa thuận này là cơ sở để EVN và STAMEQ cùng triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của EVN trên hành trình phấn đấu trở thành tập đoàn năng lượng-công nghệ phát triển bền vững, hiệu quả trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

(Nguồn: https://baochinhphu.vn/)

Liên quan