DỰ THẢO ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

[Infographhic] Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Trong đó có đề cập đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm.

Liên quan