GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THUỐC LÁ CÓ THỜI HẠN 5 NĂM

 Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá. Theo dự thảo, giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Dự thảo nêu rõ về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá là: Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.

Điều kiện về sử dụng và đầu tư nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước như sau:

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), các sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp (trừ sản phẩm thuốc lá xuất khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất theo hợp đồng với đối tác nước ngoài có yêu cầu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu) phải đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình từ năm 2021 đạt tối thiểu 15%; từ năm 2022 đạt tối thiểu 20%; từ năm 2023 đạt tối thiểu 25%; từ năm 2024 đạt tối thiểu 30%từ năm 2025 và các năm tiếp theo đạt tối thiểu 40%.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá phải trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư với doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với diện tích trồng phù hợp với sản lượng sản xuất của từng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần chi phối tại doanh nghiệp khác có máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá đã được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Theo dự thảo, Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau:

a) Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Bộ Công Thương;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Sản lượng sản phẩm thuốc lá sản xuất và nhập khẩu hàng năm của doanh nghiệp để tiêu thụ trong nước không được vượt quá sản lượng ghi trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong 03 năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo, Bộ Công Thương xem xét và công bố sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu của từng doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong giai đoạn 05 năm tiếp theo trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.

Theo Baochinhphu.vn

Liên quan