HẾT NĂM 2021, 50% NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ NHẬN LƯƠNG HƯU QUA ATM

BHXH Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2021, 50% người dân khu vực đô thị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để thực hiện nghị quyết 02/2021 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành kế hoạch, trong đó đặt ra bốn mục tiêu, năm nhiệm vụ của ngành.

Cụ thể:

 Thứ nhất, ngành sẽ hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH”.

Thứ hai, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan.

Thứ ba, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/2020 của Thủ tướng về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Thứ tư, đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt 50% số người dân khu vực đô thị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, để hoàn thành bốn mục tiêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân…

Song song đó, BHXH cũng đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ của của ngành BHXH Việt Nam.

Cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung. Thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại. Thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

“Ngành cũng đặc biệt chú tâm đến nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ…” – BHXH Việt Nam cho hay..

Theo PLO.

Liên quan