HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

Ngày 09/4/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn 1643/TCHQ-TXNK về thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa một số quy định về phân tích, phân loại hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức, quán triệt tập huấn toàn bộ Thông tư 17/2021/TT-BTC cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác phân loại hàng hóa, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BTC từ ngày 12/04/2021, trong đó cần lưu ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới như sau:

Về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 4 khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

– Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Về tài liệu kỹ thuật: trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan phải nêu rõ lý do tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021.

Về mẫu hàng hóa gửi phân tích để phân loại

Căn cứ quy định tại mục b, mục c điểm 1 khoản 3 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

– Số lượng mẫu gửi phân tích để phân loại phải đủ 02 mẫu và không thực hiện lấy mẫu đối với trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu.

– Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích là đơn vị gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không giao cho người khai hải quan chuyển mẫu.

Về thẩm quyền ban hành Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

– Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

– Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa; Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

Về thời hạn ban hành các thông báo

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

– Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa không quá 5 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

– Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Về biểu mẫu

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

– Mẫu số 05/PYCPT/2021: Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Mẫu số 08/TBKQPL/2021: Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mẫu số 10/TBKQPTPL/2021: Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực thi hành

Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại, mẫu hàng hóa gửi để phân tích phân loại và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BTC áp dụng đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 12/4/2021.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1643/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan