HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ CHƯA TRUY THU

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Theo dự thảo, cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành không đáp ứng điều kiện theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

Cơ sở thực hiện xã hội hoá có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 nhưng đáp ứng điều kiện của Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì cơ sở thực hiện xã hội hoá thực hiện khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu, tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế TNDN theo Quyết định xử lý truy thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đến thời điểm đáp ứng Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ sở thực hiện xã hội hoá có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 thì cơ sở thực hiện xã hội hoá thực hiện khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu, tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế TNDN theo Quyết định xử lý truy thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ sở thực hiện xã hội hoá có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá quy định nêu trên không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế TNDN tạm thời chưa truy thu theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, cơ sở thực hiện xã hội hoá quy định nêu trên chưa nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện thì bị tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có). Tiền chậm nộp được tính kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Cơ sở thực hiện xã hội hoá thành lập trước ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 nhưng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hoá được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tính từ thời điểm cơ sở xã hội hoá đáp ứng các điều kiện tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo baochinhphu.vn

Liên quan