LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin gửi đến Quý Khách Hàng tổng hợp thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2021: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 

1

20/1/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/1/2021 Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2020 (nếu có) BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020 Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 

Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 

2 20/2/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
3 20/3/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/03/2021 Quyết toán Thuế TNDN năm 2020 Quyết toán Thuế TNDN năm 2020
Quyết toán Thuế TNCN năm 2020 Quyết toán Thuế TNCN năm 2020
Báo Cáo Tài Chính năm 2020 Báo Cáo Tài Chính năm 2020
4 20/4/2021 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
5 30/4/2021 Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021 Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021(nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)
Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
20/5/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
6 20/6/2021  Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
7 20/7/2021  Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2021
Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2021 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

30/7/2021 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021 Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021
Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)
Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2021(nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

 

8 20/8/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2021 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2021 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế GTGT &TNCN

(nếu có)

9 20/9/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2021 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2021 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

10 20/10/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/10/2021 Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021
Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2021 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
11 20/11/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2021 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

12 20/12/2021 Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2021
Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2021 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

 

Lưu ý:

* Nếu hạn nộp rơi vào ngày Lễ/cuối tuần thì hạn nộp sẽ kéo dài đến ngày làm việc đầu tiên sau đó.

* Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2021:

Theo tháng:Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

* Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021

– Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

– Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

+ Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan