QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

[Infographic] Ngày 09/12/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 436/QĐ-VKSTC Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết phá sản.

Liên quan