SỬA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Theo đó, dự thảo Thông tư đề xuất sửa mức trích nộp và để lại khoản phí này.

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Tổ chức thu phí là Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức thu phí.

Theo dự thảo, phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật: Đối với khảo nghiệm diện rộng và diện hẹp, mức phí là 6 triệu đồng/lần; đối với khảo nghiệm diện rộng, mức phí là 3,5 triệu đồng/lần.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật: Trường hợp đăng ký chính thức, mức phí là 9 triệu đồng/lần; trường hợp đăng ký bổ sung, gia hạn, mức phí là 2,5 triệu đồng/lần

6 trường hợp được miễn phí

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất quy định cụ thể các trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật. Trong đó có 6 trường hợp được miễn phí, gồm: 1- Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: đến 1 kg (hạt giống), đến 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu; 2- Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường; 3- Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất nhập cảnh; 4- Kiểm dịch thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia; 5- Kiểm dịch thực vật làm quà tặng của Nguyên thủ quốc gia; 6- Kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước trừ trường hợp quy định dưới đây. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp  30% số tiền phí thu được vào ngân sách, thay cho quy định hiện hành mức trích thu phí là 75% – 25%.

Theo baochinhphu.vn

Liên quan