THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một thủ tục quan trọng và cần thiết. Căn cứ Luật Đất đai 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CPNghị định 136/2018/NĐ-CP  Dữ liệu Pháp Lý sẽ gửi đến bạn đọc một số lưu ý sau:

1. Một số khái niệm

– Khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định:

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

+ Dữ liệu đất đai bao gồm dữ liệu không gian đất đai, dữ liệu thuộc tính đất đai và các dữ liệu khác có liên quan đến thửa đất.

2. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Theo Khoản 6, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 136/2018/NĐ-CP Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai:

– Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các pháp luật khác có liên quan

– Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này”

– Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác có liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 24 tháng trở lên.

– Phạm vi hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp quốc gia chỉ được thực hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Về thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Theo Khoản 6, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về quy trình thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có 1 số lưu ý:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả cho tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp.

 Lưu ý: Danh mục và số lượng các loại thiết bị công nghệ của đơn vị được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phần hồ sơ đã được bãi bỏ bởi Nghị định 136/2018/NĐ-CP.

Kết luận: Thủ tục thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là rất quan trọng và cần thiết. Khi thực hiện thủ tục này cần lưu ý những quy định của pháp luật về Luật Đất đai 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CPNghị định 136/2018/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện xem tại đây: Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Liên quan