THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG TRÌNH, VÙNG HẠ DU ĐẬP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG THUỘC

Trong quá trình hoạt động các cá nhận, tổ chức có thể thực hiện thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó qua Luật Thủy lợi 2017 (sửa đổi, bổ sung 2020), Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

1. Khái niệm

Công trình có liên quan là công trình xả nước, công trình lấy nước, tuyến năng lượng, công trình thông thuyền và công trình cho cá đi. (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP)

Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi. (Khoản 3 Điều 2 Luật Thủy lợi 2017, sửa đổi, bổ sung 2020)

Vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập. (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP)

2. Nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công

Theo Điều 6 Nghị định 114/2018/NĐ-CP, nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công bao gồm:

 Tóm tắt đặc điểm, tình hình xây dựng, các mốc tiến độ chặn dòng, vượt lũ, tiến độ thi công của đập, hồ chứa nước và các hạng mục công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

– Dự kiến tình huống mất an toàn đập, hồ chứa nước, vùng hạ du và giải pháp ứng phó.

– Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công

Theo Điều 7 Nghị định 114/2018/NĐ-CPthẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công được quy định như sau:

Nội dung thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

– Kiểm tra cơ sở pháp lý của hồ sơ trình phê duyệt thẩm định;

– Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dụng lập phương án;

– Nhận xét, đánh giá tính hợp lý của hồ sơ và dự thảo phương án.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 114/2018/NĐ-CPcơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập được quy đinh như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy lợi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện cấp huyện tiếp nhận, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy lợi; Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 114/2018/NĐ-CPthẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 01 xã;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc một huyện;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn, trừ quy định tại điểm a, điểm b khoản này; phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên sau khi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Kết luận: Khi thực hiện Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc cần gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời lưu ý các yêu cầu quy định tại Luật Thủy lợi 2017 (sửa đổi, bổ sung 2020), Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

Chi tiết trình tư, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc

Liên quan