THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Tiêu đề: Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó theo Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CPQuyết định 1038/QĐ-BKHĐT như sau: 

Theo Khoản 1 Điều 184 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.”

Như vậy, khi đăng ký kinh doanh phải đăng ký chính xác số vốn đầu từ cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình hoạt động, trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Theo Khoản 2 và khoản 3 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần chú ý các vấn đề sau trong vốn đầu tư:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi vốn đầu tư doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi thực hiện đăng ký thay đổi thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần chú ý yêu cầu tại thủ tục số 21 mục I, phần B Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Liên quan