Thủ tục hỗ trợ 3 triệu đồng cho NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Trong đó, quy định điều kiện, thủ tục nhận hỗ trợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà khi NLĐ quay trở lại làm việc.

1. Điều kiện để NLĐ quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022. 

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. 

– Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

2. Mức, thời gian hỗ trợ đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động và phương thức chi trả

Theo Điều 9 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, mức, thời gian hỗ trợ đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động và phương thức chi trả quy định như sau:

– Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

– Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

– Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Như vậy, NLĐ quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể được hỗ trợ tối đa đến 3 triệu đồng. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Đối với NLĐ: Giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

– Đối với người sử dụng lao động: Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện 

– NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp. 

– Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. 

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trong vòng 02 ngày làm việc. 

– Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. 

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ. 

– Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của NLĐ theo Mẫu số 01. 

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất hết ngày 15/8/2022.

– Thời hạn giải quyết: 

+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. 

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho NLĐ. 

Liên quan