Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

 

Thủ tục Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Trình tự thực hiện Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở nộp đơn đề nghị thuê nhà theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các hình thức sau đây:

- Nộp tại cơ sở giáo dục, đào tạo đang theo học; cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên xem xét, quyết định;

- Nộp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ sở giáo dục, đào tạo để được xem xét, quyết định.

Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị thuê nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên có trách nhiệm kiểm tra và căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có để quyết định đối tượng sinh viên được thuê theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 52 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

Trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thuê nhà ở hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên không có đủ nhà ở cho sinh viên thuê thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho sinh viên biết.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ sở giáo dục đào tại nơi sinh viên theo học.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo.
Cơ quan thực hiện Đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

- Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Thông tư số 19/2016/TT-BXD
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Cơ sở pháp lý - Luật Nhà ở

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD

 

 

 

 

Số hồ sơ Mục II. 4 QĐ 567 ngày 26/5/2014 Lĩnh vực Đất đai - nhà cửa - công sở
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng Cấp thực hiện Tỉnh
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 837/QĐ-BXD NĂM 2016 CÔNG...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan