Công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân

 

Thủ tục Công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận gửi đơn tới Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xác minh thông tin và cấp hoặc từ chối cấp giấy công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân; trường hợp không cấp giấy công nhận thì trong thời hạn nêu trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp giấy công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân.

 

Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ đến Cục ATBXHN
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân;

+ Các tài liệu liên quan chứng minh cơ sở đã đáp ứng các điều kiện để được công nhận hết trách nhiệm thực hiệnquy định về kiểm soát hạt nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

 

Thời hạn giải quyết 60 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức đề nghị công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân.
Cơ quan thực hiện Cục ATBXHN
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận
Lệ phí - Phí thẩm định an toàn:      5.000.000 đồng.

- Lệ phí:                                100.000 đồng

Thông tư số  76/2010/TT-BTC
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận (mẫu kèm theo); Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được tiêu dung hết hoặc đã được pha loãng đến mức không còn sử dụng được cho bất kỳ một hoạt động hạt nhân nào hoặc trên thực tế không thể thu hồi lại được. Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN
Cơ sở pháp lý - Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN

- Thông tư số  76/2010/TT-BTC

Lưu ý: Lệ phí của Thủ tục hành chính này đã hết hiệu lực, vui lòng xem tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC

 

Số hồ sơ 1.005314 Lĩnh vực An toàn, bức xạ hạt nhân
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghê Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 3956/QĐ-BKHCN NĂM 2015...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan