Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (Lĩnh vực Giá)

 

Thủ tục Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (Lĩnh vực Giá)
Trình tự thực hiện Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ
  • Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản.

- Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng.

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước.
Đối tượng thực hiện Các cơ sở hoạt động công ích.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Lệ phí Không quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phụ lục số 04: Văn bản đề nghị phương án mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Phụ lục số 04a:  Văn bản đề nghị phương án mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Phụ lục số 05: Văn bản đề nghị phương án giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu

Phụ lục số 05a:  Văn bản đề nghị phương án giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu

Phụ lục số 06

Thông tư số 116/2016/TT-BTC
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không quy định
Cơ sở pháp lý Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá.

 

Số hồ sơ B-BTC-BS42 Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ tài chính Cấp thực hiện Tỉnh
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 2070/QÐ-BTC NĂM 2016 CÔNG...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan