Xét và công nhận tốt nghiệp đại học (theo niên chế)

 

Thủ tục Xét và công nhận tốt nghiệp đại học (theo niên chế)
Trình tự thực hiện - Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm thư ký và có các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn và các thành viên khác do Hiệu trưởng quy định họp và lập danh sách các sinh viên đủ điều kiện được xét tốt nghiệp;

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp.
Thành phần số lượng hồ sơ Không quy định
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Sinh viên.
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5;

- Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT
Cơ sở pháp lý Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT

 

Số hồ sơ 1.001926 Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ giáo dục vào đào tạo Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 5756/QĐ-BGDĐT NĂM 2017...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan