DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực: Không xác định

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2020/QĐ - TTg

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2020

DỰ THẢO

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục 1 đính kèm) và nội dung (Phụ lục 2 đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Điều 3. Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung danh mục Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm dịch vụ:
Dịch vụ gia công;
Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác;
Dịch vụ vận tải;
Dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác;
Dịch vụ xây dựng;
Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;
Dịch vụ tài chính;
Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ;
Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông;
Dịch vụ kinh doanh khác;
Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;
Hàng hóa, dịch vụ Chính phủ chưa phân loại ở nơi khác;

12 nhóm dịch vụ ở trên được chi tiết theo từng phân nhóm dịch vụ cụ thể

Nội dung Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam giải thích rõ những dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:
Bao gồm: những dịch vụ được xác định trong dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;
Loại trừ: những dịch vụ không được xác định trong dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu này nhưng thuộc dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng       năm.

Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

Nơi nhận:       

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTG, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Số, ký hiệu văn bản Ngày hiệu lực
Loại văn bản Dự thảo Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Hàng hải - Xuất nhập khẩu Ngày ban hành
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ Tình trạng Không xác định

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan