QUYẾT ĐỊNH 1038/QĐ-BKHĐT NĂM 2017 VỀ CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 28/07/2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

a) Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục I của Quyết định này.

b) Công bố nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục II của Quyết định này.

c) Phụ lục I và Phụ lục II được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “Bộ Thủ tục hành chính và dịch vụ công” tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=37392&idcm=257.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016; Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28/10/2016 và Quyết định số 1789/QĐ-BKHĐT ngày 12/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Trung tâm tin học (để cập nhật);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị: VPB; QLKTTW; ĐTNN; ĐKKD; QLĐT; PTDN; KTĐN; KTNN; HTX;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Huy Đông

 

QUYẾT ĐỊNH 1038/QĐ-BKHĐT NĂM 2017 VỀ CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số, ký hiệu văn bản 1038/QĐ-BKHĐT Ngày hiệu lực 28/07/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Doanh nghiệp Ngày ban hành 28/07/2017
Cơ quan ban hành Bộ kế hoạch và đầu tư Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung QUYẾT ĐỊNH 855/QĐ-BKHĐT NĂM 2021...


QUYẾT ĐỊNH 701/QĐ-BKHĐT NĂM 2021...


QUYẾT ĐỊNH 1330/QĐ-BKHĐT NGÀY 26/07/2022...


Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan