QUYẾT ĐỊNH 1126/QĐ-CTN NĂM 2020 KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ I-TA-LI-A DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 13/07/2020

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA I-TA-LI-A

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 246/TTr-CP ngày 21/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa I-ta-li-a.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc ủy quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 1126/QĐ-CTN NĂM 2020 KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ I-TA-LI-A DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 1126/QĐ-CTN Ngày hiệu lực 13/07/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày đăng công báo 28/07/2020
Lĩnh vực Hình sự Ngày ban hành 13/07/2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 2016


HIẾN PHÁP 2013


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan