QUYẾT ĐỊNH 2294/QĐ-BGTVT NĂM 2009 CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 10/08/2009

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2294/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VIỆT TRÌ MỚI DÀNH RIÊNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012 ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức Hợp đồng BOT như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

class="khongvien"

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, Ban ĐTCT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VIỆT TRÌ DÀNH RIÊNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
(Kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải)

Tên dự án Mục tiêu của dự án Địa điểm Các thông số kỹ thuật chủ yếu Tổng mức đầu tư dự kiến Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)
Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao. - Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, nhằm tách giao thông với đường sắt;

- Đảm bảo đồng bộ với quy mô QL2 theo quy hoạch;

- Đảm bảo việc giao thông thuận lợi, đặc biệt vào dịp lễ hội Đền Hùng

Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ - Tổng chiều dài cầu và đường là 3.712m (cầu vượt sông dài 736,5m; cầu vượt đường sắt và vượt đê dài 410,4m; cầu vượt kênh thủy lợi dài 78,2m; đường hai đầu cầu dài 2.486,9m;

- Cầu quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL-93, Bcầu = 22,5m;

- Đường cấp III đồng bằng, Vtk = 80Km/h, Bnền = 24m

1.581 tỷ đồng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải,

+ Điện thoại 04-39410755;

+ Fax: 04-39410755.

+ Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

QUYẾT ĐỊNH 2294/QĐ-BGTVT NĂM 2009 CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 2294/QĐ-BGTVT Ngày hiệu lực 10/08/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Bộ máy nhà nước, nội vụ, Giao thông - vận tải, Xây dựng, Đường bộ Ngày ban hành 10/08/2009
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan