THÔNG TƯ 09/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA HỖ TRỢ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) hỗ trợ, bao gồm:

1. Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

2. Nghiên cứu sau tiến sĩ.

3. Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.

4. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam,

5. Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

6. Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước.

7. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng.

8. Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác.

9. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại nước ngoài đăng ký chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam.

3. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế là hoạt động được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp để cho các nhà khoa học có quốc tịch khác nhau, làm việc tại các quốc gia khác nhau trình bày và thảo luận về các kết quả nghiên cứu chuyên sâu ở một hoặc nhiều chủ đề hay chuyên ngành khoa học.

2. Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành là hội thảo khoa học quốc tế chuyên sâu về một ngành khoa học nhất định.

3. Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014.

4. Tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học được quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 2 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014.

5. Tạp chí khoa học chuyên ngành là tạp chí khoa học được xuất bản định kỳ, công bố các kết quả nghiên cứu chuyên sâu trong một ngành khoa học nhất định.

Điều 4. Mục tiêu hỗ trợ

Nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam thông qua việc tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học trao đổi khoa học, công bố kết quả nghiên cứu, hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ, bình đẳng trong việc xét duyệt các đăng ký hỗ trợ; công khai chương trình và thủ tục hỗ trợ trên cổng thông tin điện tử của Quỹ.

2. Hỗ trợ các hoạt động có chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

3. Tài trợ một phần kinh phí để hỗ trợ các hoạt động nêu tại Điều 1 của Thông tư này và không tài trợ trùng lặp các nội dung đã được tổ chức, cơ quan khác tài trợ.

4. Kinh phí hỗ trợ hàng năm cho các hoạt động nêu tại Điều 1 của Thông tư này không vượt quá tổng mức kinh phí được phê duyệt theo kế hoạch của Quỹ.

Chương II

NỘI DUNG HỖ TRỢ VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Điều 6. Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

Quỹ xem xét, hỗ trợ nhà khoa học trẻ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, nhà khoa học tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành.

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

a) Đối với nhà khoa học trẻ đề nghị hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế: Không quá 35 tuổi tại thời điểm khai mạc hội nghị, hội thảo, có báo cáo được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực tổ chức. Hội nghị, hội thảo phải có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu;

b) Đối với nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành: Có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí ISI uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng hội nghị, hội thảo: đánh giá trên việc tổ chức hội nghị, hội thảo (đơn vị tổ chức, ban tổ chức, ban chương trình, nhà khoa học tham gia), uy tín của hội nghị, hội thảo (chất lượng các lần tổ chức hội nghị, hội thảo trước đó, chỉ số ảnh hưởng - nếu có);

b) Thành tích nghiên cứu của người đề nghị tài trợ;

c) Dự toán kinh phí hợp lý.

3. Nội dung hỗ trợ:

a) Quỹ hỗ trợ cá nhân nhà khoa học tham dự hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế một (01) vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam đến nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại ở hai đầu sân bay, chi phí ăn, ở, bảo hiểm trong thời gian tham dự hội nghị, hội thảo (không kể ngày đi về) và phí tham dự hội nghị, hội thảo theo quy định của ban tổ chức (nếu có);

b) Thời gian giữa hai lần hỗ trợ liên tiếp của Quỹ đối với một nhà khoa học tham dự hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế không dưới 24 tháng (tính theo các thời điểm khai mạc hội nghị, hội thảo). Đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thời gian giữa hai lần hỗ trợ liên tiếp của Quỹ không dưới 12 tháng,

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, học tập theo Mẫu NCNLQG 01 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Thư mời trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo;

c) Báo cáo khoa học sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo;

d) Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

đ) Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có);

e) Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được ban tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc các tổ chức khác cam kết tài trợ (nếu có) theo Mẫu NCNLQG 03 quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất hai (02) tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

Điều 7. Nghiên cứu sau tiến sĩ

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Quỹ xem xét, hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam:

a) Có Bằng Tiến sĩ và là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Quỹ ưu tiên xem xét đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Được một nhà khoa học của Việt Nam nhận bảo trợ thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ. Người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn: i) Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; ii) Không là người hướng dẫn nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tại bậc đào tạo tiến sĩ;

c) Có tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam nhận làm đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ. Đơn vị chủ trì phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất để triển khai nghiên cứu, đồng ý tiếp nhận người đến thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ và đồng ý hỗ trợ, tạo điều kiện, cho phép sử dụng trang thiết bị của đơn vị để triển khai nghiên cứu. Quỹ ưu tiên xem xét đối với trường hợp đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ khác với đơn vị đào tạo tiến sĩ của nhà khoa học đề nghị hỗ trợ.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng của thuyết minh đề cương nghiên cứu;

b) Thành tích nghiên cứu của người đề nghị tài trợ;

c) Thành tích nghiên cứu của người bảo trợ; Sự phù hợp chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị chủ trì nghiên cứu.

3. Nội dung hỗ trợ:

a) Quỹ hỗ trợ một lần chi phí đi lại trực tiếp tới đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ và ngược lại đối với người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ không sống tại tỉnh, thành phố có đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ;

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí cho người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ trong thời gian không quá 12 tháng. Trường hợp nhà khoa học hoàn thành đúng tiến độ chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ đã đăng ký, tiếp tục gửi hồ sơ đăng ký thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ được Quỹ ưu tiên xem xét hỗ trợ. Tổng thời gian Quỹ hỗ trợ cho một nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ không quá 24 tháng.

4. Yêu cầu về kết quả thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ:

a) Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký;

b) Các kết quả nghiên cứu có ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ.

5. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 04 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Lý lịch khoa học của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

c) Bản sao Bằng Tiến sĩ;

d) Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có);

đ) Thuyết minh đề cương nghiên cứu sau tiến sĩ (làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) có xác nhận của người bảo trợ và đơn vị chủ trì nghiên cứu;

e) Đơn đề nghị hỗ trợ của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 05 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

g) Lý lịch khoa học của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

6. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ba (03) tháng trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Điều 8. Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Quỹ xem xét, hỗ trợ việc thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài đối với nhà khoa học đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Được tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài hoặc nhà khoa học nước ngoài có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mời thực tập, nghiên cứu;

b) Thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc tương đương. Việc thực tập, nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề nghiên cứu của nhiệm vụ mà điều kiện trong nước không thực hiện được;

- Tham gia chương trình hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và khả năng hợp tác nghiên cứu giữa nhà khoa học Việt Nam và quốc tế;

- Là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đăng ký thực hiện nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực được Việt Nam ưu tiên phát triển tại thời điểm đăng ký.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng của thuyết minh đề cương nghiên cứu;

b) Thành tích nghiên cứu của người đề nghị tài trợ;

c) Thành tích nghiên cứu của nhà khoa học đối tác nước ngoài; sự phù hợp chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài;

đ) Dự toán kinh phí hợp lý.

3. Nội dung hỗ trợ:

Quỹ hỗ trợ cá nhân nhà khoa học đi thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam đến đơn vị chủ trì nghiên cứu, chi phí đi lại ở hai đầu sân bay, chi phí ăn, ở, bảo hiểm trong thời gian ở nước ngoài.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác theo Mẫu NCNLQG 06 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học theo Mẫu NCNLQG 07 quy định tại Phụ lục của Thông tư này. Nhà khoa học viết thư giới thiệu phải cùng chuyên môn với người đề nghị hỗ trợ, có học vị Tiến sĩ và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Thư mời hợp tác nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài hoặc thư chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu của nhà khoa học nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, nội dung thực tập, nghiên cứu và trách nhiệm chi trả các khoản kinh phí liên quan;

d) Thuyết minh đề cương nghiên cứu tại tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài (làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của chuyến thực tập nghiên cứu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) được nhà khoa học đối tác nước ngoài chấp thuận;

đ) Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

e) Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều này;

g) Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được phía nước ngoài cam kết tài trợ (nếu có) theo Mẫu NCNLQG 08 quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất là ba (03) tháng trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện nghiên cứu ở nước ngoài.

Điều 9. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Quỹ xem xét, hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực, có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;

b) Có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo;

c) Được các cơ quan khoa học và công nghệ và các tổ chức nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực bảo trợ;

d) Phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng hội thảo: đánh giá dựa trên việc tổ chức hội thảo (đơn vị tổ chức, ban tổ chức, ban chương trình, nhà khoa học tham gia), uy tín của hội thảo (chất lượng các lần tổ chức hội thảo trước đó);

b) Ý nghĩa của hội thảo đối với lĩnh vực nghiên cứu tại Việt Nam;

c) Thành tích nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài đề nghị Quỹ hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo;

d) Dự toán kinh phí hợp lý.

3. Nội dung hỗ trợ:

Các nội dung được Quỹ hỗ trợ gồm chi phí phản biện báo cáo, in ấn kỷ yếu hội thảo (không quá 300 cuốn) và chi phí ăn, ở của chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài được mời tham dự và trình bày báo cáo tại hội thảo (không quá 10 người).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì theo Mẫu NCNLQG 09 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Quyết định cho phép tổ chức hội thảo của cấp có thẩm quyền;

c) Dự toán kinh phí tổ chức hội thảo, trong đó có dự toán chi tiết chi phí đề nghị Quỹ hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 10 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

d) Danh sách các nhà khoa học đăng ký tham gia hội thảo;

đ) Lý lịch khoa học và báo cáo khoa học (bản tiếng Anh) của các nhà khoa học nước ngoài đề nghị Quỹ hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất là ba (03) tháng trước ngày khai mạc hội thảo.

Điều 10. Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Công trình khoa học được Quỹ xem xét, hỗ trợ công bố cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là kết quả của nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam;

b) Đã được công bố trên tạp chí ISI có uy tín;

c) Tác giả công trình chỉ rõ các nội dung trong công bố có liên quan đến các vấn đề đạo đức, an ninh, chính trị, chủ quyền, bí mật Nhà nước (nếu có) và cam kết công bố không vi phạm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề này.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

Chất lượng của tạp chí đăng tải công trình khoa học, được xác định thông qua chỉ số tác động và các xếp hạng quốc tế tại thời điểm công bố công trình.

3. Nội dung hỗ trợ:

a) Trường hợp công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài, nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hiện tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phí đăng tải kết quả nghiên cứu;

b) Trường hợp công bố kết quả nghiên cứu do cá nhân nhà khoa học tự thực hiện, không sử dụng ngân sách Nhà nước, Quỹ hỗ trợ một phần công lao động khoa học hoàn thiện kết quả nghiên cứu, viết bài gửi đăng tạp chí và phí đăng tải kết quả nghiên cứu. Quỹ ưu tiên hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

4. Hồ sơ đề nghị bổ trợ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 11 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Lý lịch khoa học của tác giả theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

c) Các tài liệu chứng minh tác giả là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có);

d) Bản sao công trình khoa học đã công bố;

đ) Các chứng từ hợp pháp chi trả phí công bố công trình khoa học.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: tối đa sáu (06) tháng tính từ thời điểm công bố được ghi trên công trình.

Điều 11. Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước

1. Điều kiện xem xét bổ trợ:

Tạp chí khoa học và công nghệ trong nước được Quỹ xem xét, hỗ trợ nâng cao chất lượng, chuẩn mực cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là tạp chí khoa học chuyên ngành của Việt Nam, được xuất bản bằng tiếng Anh;

b) Tạp chí có quy trình nhận, thẩm định bản thảo và công bố bài báo theo chuẩn mực Quốc tế về xuất bản các công trình khoa học.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng hiện tại của tạp chí;

b) Kế hoạch nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí (Mục tiêu, nội dung rõ ràng; cách tiếp cận, kế hoạch phù hợp);

c) Dự toán kinh phí hợp lý.

3. Nội dung hỗ trợ:

Quỹ xem xét hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Kinh phí đánh giá chất lượng của tạp chí (không quá một lần đánh giá trong hai (02) năm);

b) Phí xuất bản trong thời gian không quá hai (02) năm để các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới nhận xuất bản tạp chí;

c) Kinh phí thuê biên tập tiếng Anh trong thời gian không quá hai (02) năm.

4. Hồ sơ đăng ký:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 12 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Thuyết minh về tổ chức tạp chí, quy trình xuất bản công trình khoa học của tạp chí, kế hoạch nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí;

c) Lý lịch khoa học của các thành viên Ban biên tập Tạp chí theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

d) Kết quả đánh giá chất lượng tạp chí của một tổ chức đánh giá độc lập;

đ) Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 13 quy định tại Phụ lục của Thông tư này,

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: theo nhu cầu của tổ chức đăng ký đề nghị hỗ trợ.

Điều 12. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Quỹ xem xét, hỗ trợ các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Sáng chế, giống cây trồng là kết quả nghiên cứu tại Việt Nam;

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

c) Quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng hoàn toàn thuộc về tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

Ý nghĩa, khả năng ứng dụng của sáng chế và giống cây trồng.

3. Nội dung hỗ trợ:

Quỹ hỗ trợ một lần phí đăng ký lần đầu quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 14 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Bản sao công trình khoa học đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

c) Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, khả năng ứng dụng của sáng chế và giống cây trồng;

d) Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

đ) Lý lịch khoa học của các tác giả theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

e) Các chứng từ hợp pháp chi trả phí đăng ký lần đầu quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: tối đa một (01) năm kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 13. Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Quỹ xem xét, hỗ trợ nhà khoa học đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác:

a) Nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Có nhu cầu sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ có ý nghĩa và thiết thực.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

a) Chất lượng của thuyết minh đề cương nghiên cứu;

b) Thành tích nghiên cứu của người đề nghị tài trợ;

c) Sự phù hợp chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm được đề nghị hỗ trợ sử dụng;

d) Dự toán kinh phí hợp lý.

3. Nội dung hỗ trợ:

Quỹ hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại phòng thí nghiệm trong thời gian tối đa hai (02) năm, bao gồm:

a) Chi phí vận hành máy móc, thiết bị (bao gồm cả chi phí nhân công) tại phòng thí nghiệm được lãnh đạo đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm phê duyệt;

b) Kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trong quá trình thực hiện thí nghiệm; kinh phí thuê các dịch vụ được cung cấp bởi phòng thí nghiệm.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 15 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

b) Lý lịch khoa học của người đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

c) Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

d) Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm, mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu, dự kiến kết quả đạt được;

đ) Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 16 quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ:

a) Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ba (03) tháng trước ngày dự kiến sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác.

Điều 14. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ

Hằng năm, Quỹ xem xét khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

1. Điều kiện xem xét khen thưởng:

a) Đối với cá nhân: Có kết quả nghiên cứu từ các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ được công bố trên tạp chí ISI có uy tín hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng, được Hội đồng Khoa học (quy định tại Điều 8 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014) giới thiệu, đề nghị Quỹ khen thưởng và đồng ý tham gia hoạt động khen thưởng của Quỹ;

b) Đối với tổ chức: Chủ trì thực hiện thành công, đúng quy định các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, có cá nhân thuộc tổ chức được Quỹ khen thưởng và đồng ý tham gia hoạt động khen thưởng của Quỹ.

2. Tiêu chí xem xét khen thưởng:

a) Đối với cá nhân: Ý nghĩa, giá trị khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu đã công bố, đóng góp của cá nhân trong công bố theo giới thiệu của Hội đồng Khoa học;

b) Đối với tổ chức: Số lượng các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ đã chủ trì thực hiện thành công và thành tích nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc tổ chức tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

3. Hồ sơ phục vụ công tác xem xét khen thưởng của Quỹ bao gồm kết quả thực hiện các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, đề nghị khen thưởng của Hội đồng Khoa học và xác nhận của tổ chức, cá nhân liên quan đồng ý tham gia hoạt động khen thưởng của Quỹ. Quỹ không yêu cầu tổ chức, cá nhân làm hồ sơ đăng ký đề nghị khen thưởng.

4. Hội đồng quản lý Quỹ tặng Giấy khen và tiền thưởng theo quy định hiện hành cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ. Thành tích khen thưởng của các tổ chức, cá nhân do Quỹ trao tặng được lưu hồ sơ tại Quỹ và sẽ được xem xét để ưu tiên trong xét duyệt và đánh giá kinh phí hồ sơ đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ lần sau.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Căn cứ các quy định trong Thông tư này, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân gửi tới Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Cơ quan điều hành Quỹ không xem xét các hồ sơ không đầy đủ hoặc không đáp ứng quy định về thời hạn nộp hồ sơ hoặc thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Đối với các trường hợp sau đây, nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan điều hành Quỹ lấy ý kiến nhận xét phản biện của ít nhất hai (02) chuyên gia đánh giá:

a) Nghiên cứu sau tiến sĩ;

b) Thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài;

c) Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước;

d) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng;

đ) Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác.

2. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định của Quỹ, được ít nhất 2/3 số chuyên gia đánh giá đề nghị hỗ trợ được Cơ quan điều hành Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia đánh giá độc lập trước khi quyết định.

3. Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ quyết định đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Cơ quan điều hành Quỹ thông báo kết quả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức có hồ sơ được chấp nhận hỗ trợ. Quỹ không trả lại hồ sơ đăng ký đối với các trường hợp không được chấp nhận, hỗ trợ.

4. Thời gian xử lý và thông báo kết quả xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ của Quỹ tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi Quỹ nhận được hồ sơ đăng ký.

5. Việc xem xét khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ sẽ được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần. Quỹ thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng, tổ chức trao thưởng và công khai các kết quả khen thưởng trên cổng thông tin điện tử của Quỹ.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được Quỹ hỗ trợ

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được Quỹ hỗ trợ:

a) Triển khai thực hiện các nội dung được hỗ trợ theo kế hoạch và tiến độ đã được Quỹ phê duyệt;

b) Sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả; cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ và tiến hành thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành;

c) Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của nước sở tại trong thời gian ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động được Quỹ hỗ trợ;

d) Gửi báo cáo bằng văn bản tới Quỹ về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được Quỹ hỗ trợ theo mẫu NCNLQG 17 quy định tại Phụ lục của Thông tư này trong thời gian một (01) tháng sau khi kết thúc nhiệm vụ và giao nộp cho Quỹ các kết quả liên quan sau khi hoàn thành.

Báo cáo kết quả thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài và báo cáo của nhà khoa học trẻ tài năng được Quỹ hỗ trợ sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác phải thể hiện rõ đã thực hiện đúng tiến độ, đầy đủ các nội dung đã đăng ký trong Thuyết minh đề cương nghiên cứu và phải có xác nhận của nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài mời thực tập, nghiên cứu hoặc đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm;

đ) Ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ trong các kết quả nghiên cứu được công bố (ghi rõ “Nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)”), chịu trách nhiệm về nội dung công bố theo pháp luật về khoa học và công nghệ, xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều này và các quy định khác của Quỹ không được đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ trong thời gian hai (02) năm tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp vi phạm dẫn đến việc đình chỉ thực hiện nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc vi phạm đạo đức khoa học không được đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ trong thời gian năm (05) năm tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Nếu vi phạm được xác định có liên quan trực tiếp với các khen thưởng Quỹ đã trao tặng, Quỹ ra quyết định hủy bỏ các khen thưởng này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Quy định Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học do Quỹ phê duyệt hỗ trợ trước ngày có hiệu lực của Thông tư này và các đề xuất hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học đã gửi đến Quỹ nhưng chưa được Quỹ xem xét phê duyệt khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quy định Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Kiểm toán Nhà nước,
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp),
- Công báo,
- Lưu: VT, NAFOSTED.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu NCNLQG 01. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

2. Mẫu NCNLQG 02. Lý lịch khoa học

3. Mẫu NCNLQG 03. Dự toán kinh phí tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

4. Mẫu NCNLQG 04. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam

5. Mẫu NCNLQG 05. Đơn đề nghị của người bảo trợ thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam

6. Mẫu NCNLQG 06. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài

7. Mẫu NCNLQG 07. Thư giới thiệu

8. Mẫu NCNLQG 08. Dự toán kinh phí đi thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài

9. Mẫu NCNLQG 09. Đơn đề nghị hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

10. Mẫu NCNLQG 10. Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

11. Mẫu NCNLQG 11. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố công trình khoa học công nghệ

12. Mẫu NCNLQG 12. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

13. Mẫu NCNLQG 13. Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

14. Mẫu NCNLQG 14. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký lần đầu quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng

15. Mẫu NCNLQG 15. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng

16. Mẫu NCNLQG 16. Dự toán kinh phí sử dụng các phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng

17. Mẫu NCNLQG 17. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được Quỹ hỗ trợ kinh phí

 

Mẫu NCNLQG 01
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên: ……………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …./………/……

Học hàm, học vị:

Cơ quan công tác:

Là đối tượng được tài trợ tham dự hội nghị khoa học quốc tế theo quy định của Quỹ:

- Nhà khoa học trẻ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế □

- Nhà khoa học tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành □

Tên, địa điểm, thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo: ...........................................................

Địa chỉ trang tin điện tử đăng tải thông tin về hội nghị, hội thảo: ........................................

Thuyết minh về chất lượng hội nghị, hội thảo (đơn vị tổ chức, ban tổ chức, ban chương trình, nhà khoa học tham gia, chất lượng các lần tổ chức trước đó, chỉ số ảnh hưởng nếu có):

.......................................................................................................................................

Báo cáo với tiêu đề “……………” là kết quả nghiên cứu của tôi đã được Ban tổ chức xét duyệt và chấp nhận để trình bày (oral presentation) tại hội nghị, hội thảo nêu trên.

Tóm tắt ý nghĩa của báo cáo khoa học và việc tham dự hội nghị, hội thảo: ……………………..

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để tôi có thể tham dự và trình bày kết quả nghiên cứu của mình tại hội nghị, hội thảo khoa học nói trên trong thời gian... ngày, từ ngày ..…/…../….. đến ..…/…../…..

Tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt, đầy đủ nội dung khi tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, chấp hành đúng quy định hiện hành của nước sở tại nơi tổ chức Hội nghị, hội thảo, của nước CHXHCN Việt Nam và của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, ngày ..…/…../…..  của
…………………..)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1

Thư mời tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo

2

Báo cáo khoa học (bản toàn văn) sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo

3

Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ

4

Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả

5

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có)

 

Mẫu NCNLQG 02
09/2015/TT-BKHCN

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

1

Họ và tên Ngày sinh   Nam □; Nữ □

Chức danh khoa học Chức vụ hành chính

2

Cơ quan công tác và địa chỉ

Tên phòng, ban, bộ môn

3

Điện thoại Điện thoại di động

Fax E-mail (đã đăng kí trên hệ thống OMS, nếu có)

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

Cử nhân/ Kỹ sư
Thạc sĩ
Tiến sĩ

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

4. Ngoại ngữ (theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh
Ngoại ngữ khác

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây.

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện hoặc đã nộp hồ sơ trong 5 năm gần nhất:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất (Liệt kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học theo trình tự: tên tác giả; năm công bố; tên kết quả nghiên cứu được công bố; tên tạp chí/ nhà xuất bản; số, tập phát hành; trang đăng công trình; số ISSN).

5.3.1. Các bài báo trên tạp chí KHCN thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ (ghi rõ số ISSN)

5.3.2. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng kí khác (bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học,...)

5.3.3. Các sách chuyên khảo đã xuất bản

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

 

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu NCNLQG 03
09/2015/TT-BKHCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DỰ TOÁN CHI PHÍ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Nước đến:

Số ngày đi dự hội nghị, hội thảo khoa học: ………ngày, từ ngày …….đến ngày....

- Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí;

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán và tạm ứng ngoại tệ cho tôi đi………..như sau:

Đơn vị: USD

TT

Tiểu mục - Nội dung

Tổng dự toán

Trong đó

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Đề nghị Quỹ hỗ trợ

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

1

6801- Tiền vé MB, tàu, xe  

0

Vé máy bay ……ngưx….. USD

2

6802- Tiền ăn

.... Người x .... ngày x ....USD

3

6803- Tiền ở

.... người x… đêm x ....USD

4

6805- Phí, lệ phí liên quan  

0

- Phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học theo quy định của Ban tổ chức

Phí bảo hiểm

Tổng cộng

 

….., ngày …… tháng …… năm
Người lập dự toán

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt

Tổng dự toán:

Số tiền bằng chữ:

Tạm ứng:

- Vé máy bay

- Các khoản khác

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Mẫu NCNLQG 04
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đơn vị công tác:

Tên đề tài, công trình nghiên cứu khoa học sau Tiến sĩ:

Tên và địa chỉ liên hệ của người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ: (tên, cơ quan làm việc, địa chỉ, điện thoại, email)

.......................................................................................................................................

Tên và địa chỉ liên hệ của cơ quan chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ: (tên, địa chỉ, điện thoại, website)

 

Đề nghị Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để tôi có điều kiện thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ tại ... trong thời gian từ ... đến ……..

Tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt, đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã đề xuất, chấp hành đúng quy định hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam và của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ, ngày ..…/…../….. của………………………..)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1.

Bản sao Bằng Tiến sĩ

2.

Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ

3.

Thuyết minh đề cương nghiên cứu sau tiến sĩ có xác nhận của người bảo trợ và đơn vị chủ trì nghiên cứu

4.

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có)

5.

Lý lịch khoa học của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ

6.

Đơn đề nghị hỗ trợ của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ

 

Mẫu NCNLQG 05
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ TẠI VIỆT NAM

Kinh gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đơn vị công tác:

Nhận làm người bảo trợ để TS. ……………………… thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ với đề tài “…………………” trong thời gian từ ..…/…../….. đến ..…/…../….. tại

.......................................................................................................................................

(Giới thiệu tóm tắt năng lực đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ):

.......................................................................................................................................

(Giới thiệu tóm tắt ý nghĩa, sự cần thiết và khả năng thành công của nghiên cứu)

.......................................................................................................................................

Đề nghị Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để TS ……………….. có điều kiện thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ như đã nêu.

Tôi cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để TS. ……………………. hoàn thành tốt, đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã đề xuất, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở TS. ……………………. chấp hành đúng quy định hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam và của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ

…………………………..(Tên cơ quan) đồng ý để …………………(người bảo trợ) và TS ………………………. thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại đơn vị và đồng ý hỗ trợ, tạo điều kiện, cho phép sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị để triển khai nghiên cứu.

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Mẫu NCNLQG 06
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Học hàm, học vị:                                               Đơn vị công tác:

Tên nhiệm vụ, mã số và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc chương trình hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài (nếu có):

Vị trí trong nhiệm vụ: (Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký, nghiên cứu sinh, thành viên tham gia):

Tên và địa chỉ liên hệ của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài có uy tín mời thực tập nghiên cứu: (tên, quốc gia, địa chỉ, điện thoại, emails, website):

Tên và địa chỉ liên hệ của nhà khoa học nước ngoài mời thực tập nghiên cứu: (tên, chức danh khoa học, cơ quan làm việc, địa chỉ, điện thoại, email):

Lý do và nội dung đi thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài: ……………………………………….

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để tôi có điều kiện tiến hành hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại ……………………………………………

(tên cơ sở thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài) trong thời gian ... tháng, từ ... đến ....

Tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt, đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã đề xuất; chấp hành đúng quy định hiện hành của nước sở tại, của nước CHXHCN Việt Nam và của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Trường hợp người đề nghị tham gia nhiệm vụ KHCN cấp QG hoặc tương đương và không phải là chủ nhiệm nhiệm vụ)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, ngày ..…/…../….. của …………………………………………)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1

Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học uy tín của Việt Nam có cùng chuyên ngành khoa học với nội dung thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài

2

Thư mời hợp tác nghiên cứu của phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học nước ngoài hoặc thư chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu của nhà khoa học nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học (nêu rõ địa điểm, thời gian, nội dung thực tập, nghiên cứu và trách nhiệm chi trả các khoản kinh phí liên quan).

3

Thuyết minh đề cương nghiên cứu được nhà khoa học nước ngoài chấp thuận

4

Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ

5

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có)

6

Các tài liệu chứng minh đang tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc tương đương (nếu có)

7

Các tài liệu chứng minh tham gia chương trình hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và hợp tác giữa nhà khoa học Việt Nam và quốc tế (nếu có)

8

Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả

 

Mẫu NCNLQG 07
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

THƯ GIỚI THIỆU

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành khoa học:

Đơn vị công tác và địa chỉ liên hệ (điện thoại, email, website v.v...):

Quan hệ đối với người được giới thiệu: (Lãnh đạo, đồng nghiệp, thầy hướng dẫn, v.v...)

.......................................................................................................................................

Đề nghị Quỹ xem xét tạo, hỗ trợ kinh phí để …………………….. (họ tên, học hàm, học vị của người nộp đơn) có thể tiến hành hợp tác nghiên cứu tại ……………………………. trong thời gian từ ..…/…../…..  đến ..…/…../…..

Lý do:

Sự cần thiết của việc thực tập nghiên cứu ở nước ngoài:

.......................................................................................................................................

Sự phù hợp giữa nội dung nghiên cứu đề xuất và lĩnh vực nghiên cứu của (đề tài mà) người được giới thiệu (đang chủ trì, tham gia):

.......................................................................................................................................

Năng lực chuyên môn của người được giới thiệu:

.......................................................................................................................................

Thông tin về nhà khoa học hay tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài đồng ý tiếp nhận người được giới thiệu: (trang thiết bị, hạ tầng, nhân lực, thành tích khoa học, v.v...)

.......................................................................................................................................

Đề nghị Quỹ xem xét, tạo điều kiện. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

….., ngày …… tháng …… năm
NGƯỜI GIỚI THIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu NCNLQG 08
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐI THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Nước đến:

Số ngày đi thực tập, nghiên cứu: ……. ngày, từ ngày …… đến ngày ....

- Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước;

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán và tạm ứng ngoại tệ cho đoàn đi ………… như sau:

Đơn vị: USD

TT

Nội dung

Tổng dự toán

Trong đó

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Đề nghị Quỹ hỗ trợ

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

1

6801- Tiền vé MB, tàu, xe

Vé máy bay

……. người x …….. USD

- Chi phí đi lại 2 đầu sân bay

2

6805- Phí, lệ phí liên quan

- Phí bảo hiểm (nếu có)

3 6806- Sinh hoạt phí

...người x ......tháng x ... USD

Tổng cộng

 

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
Người lập dự toán

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt

Tổng dự toán:

Số tiền bằng chữ:

Tạm ứng:

- Vé máy bay

- Các khoản khác

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Mẫu NCNLQG 09
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức chủ trì hội thảo:

- Tên và địa chỉ cơ quan/tổ chức chủ trì:

- Người đại diện cơ quan/tổ chức chủ trì và điện thoại/email liên hệ:

- Tài khoản ngân hàng của tổ chức chủ trì:

2. Thông tin về hội thảo:

- Tên hội thảo:

- Thuộc ngành /lĩnh vực khoa học:

- Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thành phần chính của Ban tổ chức và thông tin liên hệ:

- Địa chỉ trang tin điện tử đăng tải thông tin về hội thảo:

- Lý do, mục đích và sự cần thiết tổ chức hội thảo:

- Quy mô (thành phần và số lượng đại biểu tham dự; số chuyên gia nước ngoài tham dự và có báo cáo trình bày tại hội thảo):

- Các cơ quan / tổ chức tham gia bảo trợ/hỗ trợ:

- Tổng kinh phí (dự toán):

- Trong đó, kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ: (dự toán kinh phí chi tiết được gửi kèm theo).

Đề nghị Quỹ xem xét hỗ trợ. Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức hội thảo và sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
TỔ CHỨC/CHỦ TRÌ HỘI THẢO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm …..
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TẠI VIỆT NAM

(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam ngày ..…/…../….. của ………………………………………….....)

TT

Danh mục tài liệu trong hồ sơ

1.

Quyết định cho phép tổ chức hội thảo của cấp có thẩm quyền

2.

Dự toán kinh phí tổ chức hội thảo

3.

Danh sách các nhà khoa học đăng ký tham gia hội thảo

4.

Lý lịch khoa học và báo cáo khoa học (bản tiếng Anh) của các nhà khoa học nước ngoài đề nghị Quỹ hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo

 

Mẫu NCNLQG 10
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Ở VIỆT NAM

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tên tổ chức chủ trì hội thảo:

Nội dung hội thảo:

Thời gian tổ chức Hội thảo: ........ngày, từ ngày …… đến ngày ......

- Căn cứ Quyết định số …../….. ngày ………… của ………… về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế ……………….;

- Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

- Căn cứ thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo theo dự toán như sau:

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

D toán

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

S lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

I

Chi phí phn biện báo cáo

1

... - Chi phí ...

II

Chi phí in ấn kỷ yếu hội thảo

1

7003- Chi phí in n kỷ yếu hội thảo

III

Chi phí ăn ở cho chuyên gia nước ngoài được mời báo cáo tại hội thảo

1

6852- Tiền ăn

.... người x .... ngày

2

6853- Tiền 

.......người x …….đêm

 

Tổng cộng

 

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
Thủ trưởng đơn vị chủ trì hội thảo

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt

Tổng dự toán:

Số tiền bằng chữ:

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Mẫu NCNLQG 11
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Đơn vị công tác:

Là đối tượng được hỗ trợ công bố công trình khoa học:

- Thành viên đề tài/nhiệm vụ KHCN thực hiện tại Việt Nam, có kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: (Tên đề tài/nhiệm vụ, mã số, thời gian thực hiện, vị trí trong đề tài/nhiệm vụ, cơ quan tài trợ kinh phí) ………………………

- Cá nhân nhà khoa học tự thực hiện nghiên cứu, không sử dụng ngân sách Nhà nước

Công trình khoa học đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố:

Tên tác giả, năm công bố, tên công trình khoa học, tên tạp chí, số, tập phát hành, trang đăng công trình, số ISSN/ISBN

…………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí công bố công trình khoa học nói trên.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố công trình khoa học được gửi kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

 

….., ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Trường hợp công trình là sản phẩm của nhiệm vụ KHCN)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

(Kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố công trình khoa học ngày ..…/…../….. của …………………………………………………)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1.

Bản sao công trình khoa học đã được công bố

2.

Các chứng từ hợp pháp chi trả phí công bố công trình khoa học

3.

Lý lịch khoa học của tác giả.

4.

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có).

 

Mẫu NCNLQG 12
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CHUẨN MỰC TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tên tạp chí:

Là tạp chí khoa học chuyên ngành ......., được xuất bản định kỳ bằng tiếng Anh.

Trực thuộc Bộ/Ngành:

Năm thành lập:

Tạp chí hiện có kế hoạch nâng cao chất lượng, chuẩn mực, dự kiến đến năm …………….. sẽ có tên trong danh sách Scopus / SCI, SCIE, SSCI, AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ.

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng, chuẩn mực tạp chí trên. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí được gửi kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm …….
ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ
(Ký, họ tên và đóng dấu)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CHUẨN MỰC TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, ngày ..…/…../….. của ………………..)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1

Thuyết minh về tổ chức tạp chí, quy trình xuất bản công trình khoa học của tạp chí, kế hoạch nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí

2

Lý lịch khoa học của các thành viên Ban biên tập Tạp chí

3

Kết quả đánh giá chất lượng tạp chí của một tổ chức đánh giá độc lập

4

Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ

 

Mẫu NCNLQG 13
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ TOÁN KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CHUẨN MỰC CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tên Tạp chí:

- Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ,

- Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ kinh phí nhằm nâng cao chất lượng, chuẩn mực của Tạp chí ………………………………………………….. theo dự toán như sau:

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Dự toán

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

I

Kinh phí đánh giá chất lượng của tạp chí

1

2

II

Phí xuất bản

1

2

III

Kinh phí thuê biên tập tiếng Anh cho Tạp chí

1

….

2

 

Tổng cộng

 

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
Đại diện Tạp chí

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt

Tổng dự toán:

Số tiền bằng chữ:

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Mẫu NCNLQG 14
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Đơn vị công tác:

Là tác giả của sáng chế và giống cây trồng: ……………………………………………………..

đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Mô tả tóm tắt đối với sáng chế và giống cây trồng (Nêu rõ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng hoàn toàn thuộc về tổ chức, cá nhân Việt Nam):

.......................................................................................................................................

Đề nghị Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí đăng ký lần đầu Quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng nêu trên với tổng kinh phí là …………………………………. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký lần đầu Quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng xin được gửi kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG
(Kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký lần đầu quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng ngày ..…/…../….. của ……………………………….. )

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1.

Bản sao công trình khoa học đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2.

Thuyết minh về ý nghĩa, khả năng ứng dụng của sáng chế và giống cây trồng

3.

Bản sao văn bằng bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền

4.

Lý lịch khoa học của các tác giả

5.

Các chứng từ hợp pháp chi trả phí đăng ký lần đầu Quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng

 

Mẫu NCNLQG 15
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Đơn vị công tác:

Lĩnh vực chuyên môn:

Tên công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai cần sử dụng các phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm đề nghị được sử dụng (tên, địa chỉ, trang tin điện tử giới thiệu):

Lý do, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm: ……………………………………………………

Đề nghị Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để tôi có thể sử dụng phòng thí nghiệm vào hoạt động nghiên cứu khoa học ……………………………. Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của phòng thí nghiệm và quy định của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG
(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm, ngày ..…/…../….. của …………………………………….)

TT

Tên tài liệu trong hồ sơ

1.

Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị

2.

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập

3.

Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm

4.

Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả.

 

Mẫu NCNLQG 16
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ TOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KHCN công lập

- Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

- Căn cứ Thông tư ………………………

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm ……………………………………… theo dự toán như sau:

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Dự toán

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

I

Chi phí vận hành máy móc, thiết bị

1

2

II

Kinh phí vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu

1

2

III

Kinh phí thuê các dịch vụ được cung cấp bởi phòng thí nghiệm

1

2

Tng cộng

 

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
Xác nhận của cơ quan
chủ quản phòng TN
……………..

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
Người đề nghị

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt

Tổng dự toán:

Số tiền bằng chữ:

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Mẫu NCNLQG 17
09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC QUỸ HỖ TRỢ KINH PHÍ

Kính gửi: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Họ và tên: ………………………………………….. Ngày/tháng/năm sinh: ………………………

Học hàm, học vị: …………………………

Đơn vị công tác: …………………………

Hoạt động được Quỹ hỗ trợ: .........................................................................................

- Các hoạt động đã thực hiện: ........................................................................................

- Kết quả đạt được: .......................................................................................................

- Đánh giá về công việc đã thực hiện: .............................................................................

Kiến nghị: ...................................................................................................................

 


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)

….., ngày …… tháng …… năm 20 …
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG TƯ 09/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 09/2015/TT-BKHCN Ngày hiệu lực 01/08/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ Ngày ban hành 15/05/2015
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghê Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu THÔNG TƯ 37/2014/TT-BKHCN QUY ĐỊNH QUẢN...


Văn bản căn cứ NGHỊ ĐỊNH 40/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


NGHỊ ĐỊNH 23/2014/NĐ-CP VỀ ĐIỀU...


THÔNG TƯ 102/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ...


THÔNG TƯ 01/2010/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ...


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-B...


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-B...


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan