THÔNG TƯ 09/2020/TT-BTNMT VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH, NGUỒN NƯỚC LIÊN TỈNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 09/2020/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH, NGUỒN NƯỚC LIÊN TỈNH

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012, Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn liên tỉnh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2020 thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TNMT: các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, TNNQG, TNN, KHTC, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải về để xem được toàn bộ nội dung

 

THÔNG TƯ 09/2020/TT-BTNMT VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH, NGUỒN NƯỚC LIÊN TỈNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 09/2020/TT-BTNMT Ngày hiệu lực 03/11/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường Ngày ban hành 17/09/2020
Cơ quan ban hành Bộ tài nguyên và môi trường Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế THÔNG TƯ 15/2017/TT-BTNMT ĐỊNH MỨC...


Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ THÔNG TƯ 45/2018/TT-BTC VỀ HƯỚNG DẪN...


NGHỊ ĐỊNH 37/2019/NĐ-CP HƯỚNG DẪN...


NGHỊ ĐỊNH 36/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ...


LUẬT QUY HOẠCH 2017


THÔNG TƯ 04/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH XÂY...


THÔNG TƯ 26/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN...


NGHỊ ĐỊNH 117/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI...


NGHỊ ĐỊNH 201/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN...


NGHỊ ĐỊNH 17/2013/NĐ-CP SỬA ĐỔI...


NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP VỀ CHẾ...


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV...


LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2012


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan