THÔNG TƯ 11/2021/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ 161/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 23/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 161/2014/TT-BTC NGÀY 31/10/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định s 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thhành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2021.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- C
ông báo, CSDLQG về VBPL, Cổng TTĐT CP, Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC (300b
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ 161/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 11/2021/TT-BTC Ngày hiệu lực 23/03/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính công Ngày ban hành 05/02/2021
Cơ quan ban hành Bộ tài chính Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế THÔNG TƯ 161/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH CÔNG...


Văn bản thay thế NGHỊ ĐỊNH 154/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI...


LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP...


NGHỊ ĐỊNH 87/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP...


Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan