THÔNG TƯ 12/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, KHAI, NỘP PHÍ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TÂNG ĐƯỜNG SẮT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực đến: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, KHAI, NỘP PHÍ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị đinh s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sn xuất kinh doanh, bảo đm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết s 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp thưng kỳ tháng 8 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởnBộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều 1. Mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

1. Kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tđường st.

2. Doanh nghiệp kinh doanh vtải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tng đường st theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Qun lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngà19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Qun lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tiu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vn tđường sắt không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường st theo mức thu phí quy định tại Thông tư s 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường st.

4. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trường hợp không thu phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đưng st.

5. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc đề nghị các tổ chức, cá nhân phn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch 
nước;
Viện Kim sát nhân dâtối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao:
- Kiểm toán nh
à nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c
ơ quan thuộc Chính ph;
- Cơ quan Trung Ương của các đo
àn th;
- UBND, Sở T
ài chính, Cục ThuếKho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- C
ông báo;
- C
ng thông tin điện t Chính phủ;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn (Bộ Tư pháp);
- C
ác đơvị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng 
thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT
, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

THÔNG TƯ 12/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, KHAI, NỘP PHÍ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TÂNG ĐƯỜNG SẮT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 12/2021/TT-BTC Ngày hiệu lực 08/02/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Thuế - phí - lệ phí, Giao thông - vận tải Ngày ban hành 08/02/2021
Cơ quan ban hành Bộ tài chính Tình trạng Còn hiệu lực đến: 31/12/2021

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu NGHỊ QUYẾT 124/2020/QH14 VỀ KẾ HOẠCH...


NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP VỀ HƯỚNG...


NGHỊ QUYẾT 129/NQ-CP VỀ PHIÊN HỌP...


CHỈ THỊ 11/CT-TTG NĂM 2020 VỀ NHIỆM...


LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019


THÔNG TƯ 295/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC...


Văn bản căn cứ NGHỊ ĐỊNH 87/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan