THÔNG TƯ 16/2021/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ 67/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 05/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 67/2006/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam như sau:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2021.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCNH (100b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

THÔNG TƯ 16/2021/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ 67/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 16/2021/TT-BTC Ngày hiệu lực 05/04/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Tài chính công Ngày ban hành 19/02/2021
Cơ quan ban hành Bộ tài chính Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế THÔNG TƯ 67/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN...


Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP...


NGHỊ ĐỊNH 87/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP...


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan