THÔNG TƯ 21/2013/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực: 01/02/2022

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Điều 23 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thỏa thuận ký quỹ với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ).

2. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp dịch vụ (sau đây gọi chung là người lao động).

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện ký quỹ

Người lao động và doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận về việc ký quỹ theo ngành, nghề, nước tiếp nhận lao động vi mức tiền ký quỹ không quá mức trn tiền ký quỹ được quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động được thỏa thuận ký quỹ

1. Thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động và mức trần tiền ký quỹ của người lao động tại một số thị trường lao động theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hp người lao động không ký quỹ hoặc không đủ tiền để ký quỹ, doanh nghiệp dịch vụ có thể thỏa thuận với người lao động thực hiện bảo lãnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng.

Điều 5. Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ

Việc thực hiện, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tin ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

Điều 6. Chế độ báo cáo

Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cu) về tình hình thực hiện, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Các thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động về mức tiền ký quỹ tại các thị trường lao động thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến khi thời hạn thỏa thuận ký quỹ đó hết hiệu lực.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các doanh nghiệp dịch vụ và người lao động có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư này.

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan khác có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của các doanh nghiệp.

3. Thông tư này có hiệu lực, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời hướng dẫn, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Tòa án Nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
S LĐTBXH, các tnh, TP trực thuộc TW;
Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
Các doanh nghiệp XKLĐ;
Website Chính phủ và website Bộ LĐTBXH;
Công báo (02);
Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
Lưu: VT, Vụ Pháp chế, Cục QLLĐNN (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hòa

 

PHỤ LỤC SỐ 01

MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

THỊ TRƯỜNG

NGÀNH NGHỀ

MỨC TRN TIN KÝ QUỸ

1

ĐÀI LOAN Công nhân nhà máy, xây dựng

1.000 USD

GVGĐ, chăm sóc sức khỏe

800 USD

Thuyền viên tàu cá xa bờ

900 USD

Ngành nghề khác

1.000 USD

2

MALAYSIA Mọi ngành nghề

300 USD

3

NHẬT BẢN Thực tập sinh

3.000 USD

Thuyền viên trên tàu cá xa bờ, gần bờ và tàu vận tải

1.500 USD

4

HÀN QUỐC Thuyền viên trên tàu cá (gần bờ)

3.000 USD

Thuyền viên trên tàu cá xa bờ

1.500 USD

Lao động thẻ vàng, Visa E-7

3.000 USD

5

BRUNEI Mọi ngành nghề

300 USD

6

VƯƠNG QUỐC THÁI LAN Mọi ngành nghề

300 USD

7

CỘNG HÒA DCND LÀO Mọi ngành nghề

300 USD

8

MACAU Mọi ngành nghề

500 USD

9

CỘNG HÒA ẤN ĐỘ Mọi ngành nghề

600 USD

10

MALDIVES Mọi ngành nghề

600 USD

11

CÁC NƯỚC KHU VỰC TRUNG ĐÔNG (Ả RẬP XÊ ÚT, UAE, KUWAIT, BARHAIN, OMAN, JORDAN, CATA, IRAN, IRAQ, LIBAN, ISRAEL, PALESTINE, YEMEN) Mọi ngành nghề

800 USD

12

CÁC NƯỚC CHÂU PHI Mọi ngành nghề

1.000 USD

13

AUSTRALIA và NEWZEALAND Mọi ngành nghề

2.000 USD

14

CỘNG HÒA ITALIA Mọi ngành nghề

2.000 USD

15

CỘNG HÒA PHN LAN Mọi ngành nghề

2.000 USD

16

VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIN Mọi ngành nghề

2.000 USD

17

VƯƠNG QUỐC ANH Mọi ngành nghề

2.000 USD

18

LIÊN BANG ĐỨC Mọi ngành nghề

2.000 USD

19

VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH Mọi ngành nghề

2.000 USD

20

B ĐÀO NHA Mọi ngành nghề

2.000 USD

21

CỘNG HÒA MALTA Mọi ngành nghề

1.500 USD

22

CỘNG HÒA CZECH Mọi ngành nghề

1.500 USD

23

CỘNG HÒA SLOVAKIA Mọi ngành nghề

1.500 USD

24

CNG HÒA BALAN Mọi ngành nghề

1.500 USD

25

CỘNG HÒA TH NHĨ KỲ Mọi ngành nghề

1.000 USD

26

CỘNG HÒA BUNGARIA Mọi ngành nghề

1.000 USD

27

CNG HÒA RUMALIA Mọi ngành nghề

1.000 USD

28

CỘNG HÒA UKRAINA Mọi ngành nghề

1.000 USD

29

CỘNG HÒA LATVIA Mọi ngành nghề

1.000 USD

30

CỘNG HÒA SÍP và CH BẮC TH SÍP Mọi ngành nghề

1.000 USD

31

LIÊN BANG NGA Mọi ngành nghề

1.000 USD

32

BELARUSIA Mọi ngành nghề

1.000 USD

33

CÁC NƯỚC CHÂU MỸ Mọi ngành nghề

2.000 USD

34

CÁC NƯỚC KHÁC Mọi ngành nghề

Tương đương giá trị 01 (một) lượt vé máy bay từ nơi làm việc về Việt Nam

 

PHỤ LỤC SỐ 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đlàm việc ở nước ngoài:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                                              Số fax:

Người liên hệ:

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Từ ngày 20 tháng …... năm …… đến ngày 20 tháng ..... năm …..

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

TT

Thị trường lao động

Số lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ trong kỳ

Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ

Ghi chú

Tên Ngân hàng ký quỹ

Số tài khoản ký quỹ

Số tiền ký quỹ đầu kỳ đang quản lý

Số tiền ký quỹ đã hoàn trả trong kỳ

Số dư tiền ký quỹ đang quản lý cuối kỳ

1

Đài Loan      

2

Nhật Bản    

 

 

 

 

 

 

3

Hàn Quc    

 

 

 

 

 

 

4

…….    

 

 

 

 

 

 

5

…….    

 

 

 

 

 

 

6

…….    

 

 

 

 

 

 

Cộng

  ………….  

 

 

…………….

…………….

…………….

 

 


Người lập biểu

(Ghi rõ họ tên)

……. Ngày …… tháng…… năm…….
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

THÔNG TƯ 21/2013/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 21/2013/TT-BLĐTBXH Ngày hiệu lực 01/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày đăng công báo 04/11/2013
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động - tiền lương Ngày ban hành 10/10/2013
Cơ quan ban hành Bộ lao động-thương binh và xã hội Tình trạng Hết hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI...


Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế THÔNG TƯ 21/2021/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN...


Văn bản được dẫn chiếu THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN...


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP...


Văn bản căn cứ NGHỊ ĐỊNH 106/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan