THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN VIỆC KHÁM SỨC KHOẺ CHO NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ – BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 22/12/2012

BỘ Y TẾ - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ CỦA NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN VIỆC KHÁM SỨC KHOẺ CHO NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khoẻ cho nhân viên hàng không.

Điều 1. Tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khoẻ cho nhân viên hàng không

Ban hành kèm theo Thông tư này tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khoẻ cho nhân viên hàng không.

Điều 2. Phân nhóm tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không

1. Nhóm 1 quy định tiêu chuẩn sức khỏe đối với các đối tượng sau:

a) Người lái tàu bay thương mại;

b) Người lái tàu bay thuộc tổ lái nhiều thành viên;

c) Người lái tàu bay vận tải hàng không;

d) Người dự tuyển vào học để thực hiện một trong các công việc quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này.

2. Nhóm 2 quy định tiêu chuẩn sức khỏe đối với các đối tượng sau:

a) Tiếp viên hàng không;

b) Người lái tàu bay tư nhân;

c) Người thực hiện nhiệm vụ cơ giới trên không;

d) Người dẫn đường trên không;

đ) Người điều khiển tàu lượn;

e) Người điều khiển khinh khí cầu;

g) Người dự tuyển vào học để thực hiện một trong các công việc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này.

3. Nhóm 3 quy định tiêu chuẩn sức khỏe đối với các đối tượng sau:

a) Kiểm soát viên không lưu;

b) Người dự tuyển vào học để làm kiểm soát viên không lưu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Các cơ sở đang thực hiện việc khám sức khỏe cho người dự tuyển làm nhân viên hàng không hoặc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hàng không trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này thì được tiếp tục thực hiện việc khám sức khỏe đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, nếu các cơ sở này muốn tiếp tục thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG

Phạm Quý Tiêu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Y tế GTVT, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT, Bộ Y tế;
- Lưu: VT, Cục YT Bộ GTVT; VT, Cục QL KCB, PC Bộ Y tế.

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN VIỆC KHÁM SỨC KHOẺ CHO NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ – BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
Số, ký hiệu văn bản 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT Ngày hiệu lực 22/12/2012
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày đăng công báo 16/01/2013
Lĩnh vực Thể thao, Y tế Ngày ban hành 05/11/2012
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải, Bộ y tế Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan