XIN THIẾT LẬP TRANG, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET

Dựa trên những quy định tại Luật Viễn thông 2009Luật Công nghệ thông tin 2006Thông tư 110/2014/TT-BQPDữ liệu pháp lý sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về việc Xin thiết lập trang, cổng thông tin điện tử trên Internet.

1. Khái niệm.

– Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Viễn thông 2009 định nghĩa Internet là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

– Theo khoản 17 Điều 4 Luật Công nghệ thông tin 2006 định nghĩa Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

– Khoản 10 Điều 3 Thông tư 110/2014/TT-BQP quy định Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

2. Điều kiện để được cấp giấy phép thiết lập trang, cổng thông tin điện tử tổng hợp.

Khoản 5 Điều 15 Thông tư 110/2014/TT-BQP quy định rằng Cơ quan, đơn vị được cấp giấy phép thiết lập trang, cổng thông tin điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Bộ Quốc phòng, có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

– Nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang, cổng thông tin điện tử tổng hợp;

– Khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Lưu ý: Cơ quan, đơn vị chỉ được thiết lập trang, cổng thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang, cổng thông tin điện tử tổng hợp. (khoản 4 Điều 15 Thông tư 110/2014/TT-BQP)

3. Thẩm quyền phê duyệt, cấp phép thiết lập trang, cổng thông tin điện tử.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt văn bản xin thiết lập báo điện tử và trang, cổng thông tin điện tử tổng hợp gửi cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cấp phép cho các cơ quan, đơn vị được thiết lập các loại hình trang, cổng thông tin điện tử khác và quyết định việc sửa đổi, bổ sung thông tin khi cơ quan chủ quản trang, cổng thông tin thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, tên miền, nhân sự quản lý nội dung, mục đích hoạt động, chủ đề nội dung.

(Điều 16 Thông tư 110/2014/TT-BQP)

Kết luận: Những vấn đề liên quan đến việc Xin thiết lập trang, cổng thông tin điện tử trên Internet thì phải tuân theo những quy định tại Luật Viễn thông 2009Luật Công nghệ thông tin 2006Thông tư 110/2014/TT-BQP.

Trình tự thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện xem tại đây:

Xin thiết lập trang, cổng thông tin điện tử trên Internet.

Liên quan