04 TRƯỜNG HỢP HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

[Infographic] Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Liên quan